call  (028) 37.223.004 hoặc (028) 37.228.225   mailbox GỬI YÊU CẦU  

Băng keo
SMH-4F8Y100

SMH-4F8Y100-0777

HPG-4F8Y10-1280

HPG-4F8Y10-0782

HPT-4F8Y70-1453

DDG-2F4Y22-0614

HPG-4F8Y10-0781

HPG-4F8Y10-0779

Băng Keo OPP - Vàng

DDG-2F4Y23-0354

HPG-4F8Y10-1384

HPG-4F8Y10-0780

HPG-4F8Y10-0778