call  (028) 37.223.004 hoặc (028) 37.228.225   mailbox GỬI YÊU CẦU  

Chịu nhiệt chống cháy
DTV-DLDICKS40

DTV-SHDICKS74-1774

DTV-SVDICKS60-2314

DTV-GLDICKS60-1607

DTV-TRDICKS_L

DTV-BODICKS21-0785

DTV-APRDICKS97-1636

DTV-GLDICKS25-1711

DTV-HOODDICKS-2361