Chi tiết sản phẩm
Mã sản phẩm: WGE-CVC_7-0564
Tên sản phẩm: Gang tay cao su công nghi?p
Giá: Liên hệ
Loại sản phẩm: Bảo hộ lao động
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất: DTV

Gang tay cao su Hàn Qu?c, cao su latex, màu kem, dài 37cm, r?ng 11cm, gang m?m, nh?, b?n, s? d?ng trong môi tru?ng nu?c, hóa ch?t nh?, s? d?ng du?c nhi?u l?n, thích h?p s? d?ng cho ch? bi?n th?c ph?m, th?y s?n, nông nghi?p, công ngh?p, dóng gói 1 dôi/b?ch, 200 dôi/thùng. S?n ph?m c?a Cty Hàn Qu?c, s?n xu?t t?i Vi?t Nam

Bảo vệ tay
DTV-40G7W
DTV-40GW10-0057
WGE-COMBIR_7-0064
WGE-CVC_7-0564
NCL-GL01PVC90
WGE-COMBIC_6-0065
WGE-MINIY_6-0060
WGE-MINIR_7-0696
NCL-CN04
DTV-70GW07-0281