Shopping cart

Showing all 2 results

Băng Keo OPP, 4F8-100Y, Trong, màu nâu, màu xanh, DTV, Việt nam

Màng căng quấn tay, 2.8kg – 17mic, lõi nhỏ 5 CM (0.5kg), Trắng đục, DTV, Việt nam